ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

พัฒนาวิชาชีพ บริการชุมชน

เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถให้ปฏิบัติวิชาชีพได้ตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะที่มีให้บริการทั้งทางวิชาการและวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม โดยรอบ

 

อัตลักษณ์

 ทักษะดี มีจิตสาธารณะ

ทักษะดี หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านช่างอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม เพื่อออกไปประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องของตลาดแรงงาน

มีจิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู้มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าของการเอาใจใส่ดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนรวม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจช่วยเหลือด้วยความสมัครใจเพื่อส่วนรวม

01/08/19 อ่าน(2020)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید