ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

(รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร)

ที่ตั้งประวัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์  ปรธานราษฎร์นิกร)  โดยใช่ชื่อเดิมว่า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สาขาสิงหนคร (รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร)  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน ๒๕ ไร่ และทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  29 ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๑ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดร.รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร  ได้บริจาคเพิ่มจำนวน ๑ ไร่ ๒  งาน  ๖๐๐  ตารางวา

จากนั้นได้มีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้ยกระดับวิทยาลัย อาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร  (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)  เป็นสถานศึกษาใหม่ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕/๔  หมู่ที่ ๗  ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 90330

โทรศัพท์  0640342952  โทรสาร  (074)  300208           E-mail.   STMC22@HOTMAIL.COM

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ตั้งอยู่บนเขตพื้นที่ของ เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วิทยาลัยฯ จึงมีความสัมพันธ์กับองค์กรของ ท้องถิ่น ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน วัด และสถานที่สำคัญต่างๆ

ปรัชญาวิทยาลัยฯ

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตอบสนองความต้องการของสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

เอกลักษณ์

พัฒนาวิชาชีพ บริการชุมชน

เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถให้ปฏิบัติวิชาชีพได้ตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะที่มีให้บริการทั้งทางวิชาการและวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม โดยรอบ

 

อัตลักษณ์

 ทักษะดี มีจิตสาธารณะ

ทักษะดี หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านช่างอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม เพื่อออกไปประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องของตลาดแรงงาน

มีจิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู้มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าของการเอาใจใส่ดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนรวม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจช่วยเหลือด้วยความสมัครใจเพื่อส่วนรวม

พันธกิจวิทยาลัยฯ

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ

๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

๓. บริการวิชาชีพสู่สังคม

๔. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

๕. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

๖. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

27/11/19 อ่าน(1932) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید