ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

โครงการสืบสานวัฒนธรรม การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ภายใต้พหุวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ภายใต้พหุวัฒนธรรม โดยมีนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ นางสาวนุชเนตร ชูแสง รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ เป็นประธานในพิธี นายอนุชา ใฝทอง รับผิดชอบงานกิจกรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการในครั้งนี้มีผู้นำทางศาสนา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้คณะบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม การถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน ภายใต้พหุวัฒนธรรม เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้คณะบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บรรยากาศตามมาตรการป้องกัน Covid-๑๙ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๘๘ ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร

01/05/22 อ่าน(141) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید