ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษานักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) ปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์โครงการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงพัฒนาและเติมเต็มความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิชาชีพใหม่ๆให้กับผู้เรียน จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาโครงสร้าง สาขาช่างไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาตลาด สาขาบัญชี ณ ลานกิจกรรม  อาคาร 88 ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยฯ

17/02/23 อ่าน(33) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید