ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ประวัติและความเป็นมา


        วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์  ปรธานราษฎร์นิกร)  โดยใช่ชื่อเดิมว่า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สาขาสิงหนคร (รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร)  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน ๒๕ ไร่ และทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๑ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดร.รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร  ได้บริจาคเพิ่มจำนวน ๑ ไร่ ๒  งาน  ๖๐๐  ตารางวา จากนั้นได้มีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้ยกระดับวิทยาลัย อาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร  (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)  เป็นสถานศึกษาใหม่ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

25/07/19 อ่าน(1296) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید