ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ประวัติและความเป็นมา

  

      วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์  ปรธานราษฎร์นิกร)  โดยใช่ชื่อเดิมว่า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร      (รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร)  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน ๒๕ ไร่ และทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ       จัดซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๑ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖           ดร.รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร  ได้บริจาคเพิ่มจำนวน ๑ ไร่ ๒  งาน  ๖๐๐  ตารางวา จากนั้นได้มีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ         เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้ยกระดับวิทยาลัย อาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร  (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)                          เป็นสถานศึกษาใหม่ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                                                                   โดยใช้ชื่อว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก ประกาศใน                  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาที่สังกัด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒๕ แห่งเพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมี    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) รวมอยู่ด้วยโดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

 

25/07/19 อ่าน(2551)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید