ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ปรัชญญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยฯ

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

 

วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ

             วิทยาลัยการอาชชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตอบสนองความต้องการของสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 

พันธกิจวิทยาลัย ฯ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ

2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

3. บริการวิชาชีพสู่สังคม

4. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

5.  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

25/07/19 อ่าน(1879) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید