ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ปรัชญญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยฯ

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

 

วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ

             ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความคิดสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจวิทยาลัย ฯ

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล

2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

3. ขยายเครื่อข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

4. ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้พหุวัฒนธรรมและสังคมโลก

25/07/19 อ่าน(2073)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید