ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

  1. ประมาณการรายรับ

24,514,274 บาท

.เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)

1,476,774 บาท

    ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

676,774 บาท

    คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 2564

800,000 บาท

. เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ

23,037,500 บาท

   งบบุคลากร

1,167,500 บาท

   งบดำเนินงาน

1,641,300 บาท

   งบลงทุน

15,000,000 บาท

   งบเงินอุดหนุน

2,901,500 บาท

   งบรายจ่ายอื่น

2,327,200 บาท

2 ประมาณการรายจ่าย

14,097,267 บาท

   งบบุคลากร

 

   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,167,500 บาท

   งบดำเนินงาน

2,663,446 บาท

   ค่าตอบแทน

517,392 บาท

   ค่าใช้สอย

1,045,698 บาท

   ค่าวัสดุ

430,356 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

670,000 บาท

  งบลงทุน

3,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

งบเงินอุดหนุน

3,107,832 บาท

ค่าจ้างชั่วคราว

1,947,360 บาท

ค่าตอบแทน

46,800 บาท

ค่าใช้สอย

214,320 บาท

ค่าวัสดุ

839,352 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

60,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น(โครงการ)

2,481,715 บาท

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

189,000 บาท

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

117,600 บาท

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

322,000 บาท

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

829,515 บาท

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

100,000 บาท

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา

135,000 บาท

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

528,000 บาท

 โครงการเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน

200,000 บาท

 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

20,000 บาท

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

 40,000 บาท

รายได้สถานศึกษา

 1,676,774 บาท

ค่าตอบแทน

 99,870 บาท

ค่าใช้สอย

 709,785 บาท

ค่าวัสดุ

 69,638 บาท

ค่าวัสดุครุภัณฑ์

 201,220 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

 49,564 บาท

สำรองฉุกเฉิน ยอดยกไปปีงบประมาณ 2565

 546,997 บาท

31/07/19 อ่าน(1273) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید