ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
"องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี คือ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น "
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและระบบสาธารณูปโภคอย่างคลอบคลุม เพียงพอ 
2. ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพ และ 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4.จัดให้มีและบำรุงการกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย แหล่งท่องเที่ยว และคุ้มครองดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมกับตนและท้องถิ่นและส่งเสริมปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเพิ่มรายได้ ของประชาชนอย่างทั่วถึง
17/11/22 อ่าน(337) sarm


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید