ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

              (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

              (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดุแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าว 
              (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
              (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
              (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
              (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
              (๗) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
              (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น

และสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังต่อไปนี้

              (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
              (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
              (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
              (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
              (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
              (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
              (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
              (๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
              (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
              (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
              (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
              (๑๒) การท่องเที่ยว
              (๑๓) การผังเมือง

17/11/22 อ่าน(343) sarm


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید