ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

โครงการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษารับรองการดำเนินงานวิจัยกลยุทธ์เชิงรุกสร้างความเข้มแข็ง

วันที่ 3-4 มีนาคม 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษารับรองการดำเนินงานวิจัยกลยุทธ์เชิงรุกสร้างความเข้มแข็ง วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำเอกสารการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพํฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ไปขยายผลสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากร 4 ท่านประกอบด้วย 1.นายมนูญ ใยบัวเทศ 2.ดร.จุรี ทัพวงษ์ 3.นายสุชาติ จินดาแจ้ง 4.นายสมชาย เจนพานิช ณ โรงแรมหาดแก้ว จังหวัดสงขลา

08/03/23 อ่าน(37) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید