ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ประวัติส่วนตัว


ประวัติ 

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร  

 (รัตน์ประธานราษฎร์นิกร) 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายน้ำมนต์ โฆสะโก 

 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ประวัติการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี 

∆ ปทส. (ครูเทคนิคช่างยนต์) วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 

ระดับปริญญาโท 

∆ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประวัติการทำงาน 

∆ พ.ศ. 2554 – 2555 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ (กรุงเทพมหานคร) ∆ พ.ศ. 2555 – 2559 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล (จังหวัดสตูล) 

∆ พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (จังหวัดชุมพร) ∆ พ.ศ. 2560 – 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง (จังหวัดตรัง) 

∆ พ.ศ. 2562 – 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี(จังหวัดปัตตานี) ∆ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร  (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) จังหวัดสงขลา 

การอบรม 

∆ หลักสูตรการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) 

∆ หลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) 

∆ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) โดย สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (จังหวัดชลบุรี) 

∆ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่น 892  โดย สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (จังหวัดชลบุรี) ∆ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.)รุ่นที่10 โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

∆ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่13 ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัย  นักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

 

การศึกษาดูงาน 

∆ สหพันธรัฐมาเลเซีย เรื่อง การศึกษาการจัดการอาชีวศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา  

∆ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

∆ สาธารณรัฐสิงคโปร์เรื่อง การศึกษาเครือข่าย Net Work โดย สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา 

โครงการพระราชดำริฯ 

∆ โครงการการบริหารจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลด้านอาชีพบนพื้นที่สูง (ศูนย์การ เรียนบ้านนาโต่) จังหวัดเชียงราย 

∆ โครงการสถานีวิทยุR-radio โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย อำเมือง จังหวัดสตูล 

∆ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ (กลุ่มอาชีพ) ตามโครงการพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

∆ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ การพัฒนาโรงเรือน ปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ และการฝึกอบรมการปลูกพืชในโรงเรือน ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลบ้านแป้น อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี 

สถานที่ติดต่อ 

∆ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร  (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ เลขที่105  ตำบล ม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90330 โทรศัพท์ 074-300208 โทรศัพท์มือถือ 062-4034-2952

ข้อมูลส่วนตัว 

∆ วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มิถุนายน 2515 รวมอายุ 48 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 114/1 ถนน ยาตราสวัสดี หมู่ที่ - แขวง/ตำบล พิมาน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000  โทรศัพท์ - โทรสาร - โทรศัพท์มือถือ 085-532-3699 E-mail address:  nammon_mk@hotmail.com @Line id : 085-532-3699

 

 

25/07/19 อ่าน(2010)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید